HEMOMATIK har sedan 1973 haft sin produktion i Östhammar. Till en början producerades i huvudsak elektroniska överfyllnadsskydd för oljetankar. Sortimentet utökades i samarbete med våra kunder med en del kundspecifika produkter och anpassningar. Samtidigt formades ett standardsortiment av nivå och kombinerade nivå/tempvakter.
Fabriken i Östhammar

Ur standardprogrammet har på grund av de ökade kraven för spårbarhet och komplett leverans vuxit fram åtskilliga nya kundspecifika konstruktioner inom vårt intresseområde. Dessa tillverkas enligt kundspecifikation och med ett unikt kundanpassat ritningsnummer.

Produktionen

Användning
Punktvis nivåindikering i vätskor, styrning av pumpar, ventiler via mellanrelä m.m.
Fungerar med såväl elektriskt ledande som ej ledande vätskor, oljor m.m.

Funktion
En flottör med ingjuten magnet följer vätskeytan längs det omagnetiska givarröret, vilket innehåller 1 till max 5 magnetbrytare. Magneten aktiverar varje magnetbrytare under ca 10 mm, en så kallad passerande kontaktfunktion. För att erhålla en kvarvarande signal förses nivåvakterna med en stoppring över eller under flottören. Härigenom är det även möjligt att utläsa om vätskenivån är stigande eller fallande.

Kontaktfunktionen anges vid tom tank samt givaren monterad uppifrån.

Beteckningar
S = kontakt sluten låg, bryter vid stigande nivå
O = kontakt öppen låg, sluter vid stigande nivå
V = växlande kontakt, visas i figurer i opåverkat läge.
A = antivalent, S eller O via vändbar flottör.
SP = slutande passerande funktion
OQ = kontakt öppen låg med skvalpskydd
SQ = kontakt sluten låg med skvalpskydd


Inkoppling och funktion
Nivåvakterna innehåller ett eller flera tungelement, som är ingjutna i ett rör av metall eller plast. Tungelement är ett skyddsgasfyllt glasrör med två insmälta kontakttungor vilka överlappar varandra, men skiljs åt via en liten luftspalt. När en magnet, som är monterad i flottören, närmar sig attraheras de två mjukmagnetiska kontakttungorna blixtsnabbt så att en sluten strömkrets erhålls.

Kraftiga vibrationer och slag mot nivåvakten kan skada eller påverka tungelementet. Hantera därför nivåvakten varsamt.

Tungelement
Ett tungelement har en lång mekanisk livslängd, mer än 100 milj. slutningar. Livslängden är lastberoende, varför gnistsläckning kan vara nödvändig. Följande lösningar är vanligt förekommande :

Lampbelastning
En glödlampa drar ca 10 ggr märkström i kallt tillstånd (vid tändning). Vanligast är ett seriemotstånd, vilket reducerar tändströmmen. Det är även möjligt att ansluta ett seriemotstånd parallellt med tungelementet för att på så sätt hålla lampan varm utan att den glöder.(Bild 1)

Kapacitiv last
Vid koppling av kapacitiv last (även kabel över 10 meter) uppstår en strömrusning. Lösningen är ett seriemotstånd i närheten av magnetbrytaren. Vi ger här en förenklad formel för beräkning av motståndsvärde.
Naturligtvis är det alltid en fördel med ett högre motstånd, men spänningsfall och effekt måste beaktas. (Bild 1)
Induktiv last
Vid likspänning är gnistsläckningsdiod över spolen den bästa lösningen, ibland i kombination med seriemotstånd (vid kabel över 10 meter).Vid växelspänning väljes RC-skydd. Begär separat diagram. (Bild 2,3,4)
Temperaturvakt
Nivåvakterna kan även levereras med inbyggt övertemperaturskydd.
T= standard +70°C ±5 brytande, återställs vid +50°C ±10.

Övertemperatur skydden är av bimetall typ med "snap-action" funktion. Detta garanterar en säker och beprövad funktion utan att enl. EMC direktivet ge oacceptabla störningar vid brytning av växelspänning.

Nivå och temperaturvakter med CE märke uppfyller kraven enligt såväl lågspännings-direktivet som EMC direktivet. För en hel del enklare nivåvakter anges max driftspänning 50V, vi betraktar dessa som en komponent. (inget direktiv applicerbart).
Kontaktdata för dessa nivåvakter klarar oftast högre spänningar. Begär därför mer utförlig information om Er anläggning skall bedömas som helhet eller efter andra normer.

Då vi i vår produktion liksom många av våra kunder arbetar med ett kvalitetssystem
enligt ISO 9001 så inser vi det viktiga med spårbarhet. Vi tillverkar därför nivåvakterna enligt följande principer.

Nivåvakter med specificerade fasta nivå-mått t.ex serie HMFB
Såväl nivåmått, funktion och tillverknings-datum finns dokumenterat på etikett, i styck-listor samt i orderhistorik. Det klart bästa alternativet för maskintillverkare när det gäller funktion, spårbarhet och garanti. Nackdel är naturligtvis lagerhållning eller då kunden ej är helt säker på nivåmåtten.
Vi erbjuder därför mot en nettokostnad expressleverans med "bruten produktion" inom 1-3 dgr.

Justerbara nivåvakter t.ex serie HMCB
har trots justerbarheten full spårbarhet då inbördes nivåmått är fasta men hela vakten kan justeras uppåt. Exakt nivåmått i tank kan bestämmas genom mätning av måttet ovanför tanklock.
En fördel är att funktionskontroll enkelt kan utföras genom att lossa kopplingsmuttern
och höja nivåvakten.

Special nivåvakter
med unikt ritnings nr samt kundens artikel nr erbjuds framförallt maskin-byggare, eller serie produktion där en unik spårbarhet eller funktion önskas. Vi tillverkar exempelvis med PT100 givare, flera temperaturvakter eller justerbara termostater i kombination med upp till 3 nivåpunkter.
Även enkla nivåvakter med speciell funktion tillverkas enl. kundspecifikation.
All reservdelsförsäljning får då ombesörjas av maskinbyggaren.